Nasjonal transportplan 2025 – 2030: Veien mot en bærekraftig fremtid

av Bjørnar Grønhaug

Norge står overfor en avgjørende epoke der innovative løsninger og samhandling blir essensielle for å forme fremtidens transportinfrastruktur. Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025–2036 understreker viktigheten av å vedlikeholde eksisterende infrastruktur, forbedre der det er mulig, og bygge nytt kun når det er nødvendig. Dette krever en omlegging fra tradisjonell tenkning til en fremtidsrettet, bærekraftig tilnærming hvor innovative anskaffelser bør stå sentralt.

Samling av bilder med veiarbeid

For å imøtekomme de overordnede målene om et effektivt, miljøvennlig og sikkert transportsystem, må fokuset rettes mot implementering og skalering av nye løsninger.

LUP har innovasjonspådrivere over hele landet som allerede bidrar inn i en rekke prosjekter for trygg, effektiv og mer bærekraftig mobilitet som vil hjelpe Norge med å nå klimamålene.

Historisk har transportsektoren vært en av de største kildene til klimagassutslipp i Norge. I denne konteksten blir reduksjon av utslipp fra tungtransport, anleggsmaskiner og sjøfart, samt omstillingen til null- og lavutslippsløsninger i luftfarten, nøkkelen til å nå nasjonale og internasjonale klimamål.

Under følger en oversikt over punkter i NTP der våre partnere, med bistand fra oss i LUP, er i gang med innovative anskaffelser som svarer opp målsetninger og intensjoner i NTP.

  1. «Vi skal ta bedre vare på det vi allerede har, utbedre der vi kan, og utnytte det vi har bedre. Det skal sørges for flere veier blir gode nok – som igjen vil gjøre at vi får mer for pengene. Dette innebærer en satsning på drift- og vedlikehold, utbedringer og mindre investeringer».

LUP har allerede bidratt til å etablere en arena for veieiere av europa- riks og fylkesvei og sammen med partnerne våre jobber vi med en rekke anskaffelser og løsninger innen drift- og vedlikehold av vei:

Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei

Innovasjon i driftskontrakter for motorvei

Bruk av ny teknologi i vegdriftskontraktene

Drift av fylkesveier i Vestland

Drift av fylkesveier i Rogaland

SMELT

Ny sveiseteknologi for brubygging

Automatisk innsamling av trafikkdata

  1. Vi skal bygge nytt når det er nødvendig og sørge for at det skjer i tråd med å redusere klimagassutslipp og redusere belastning på areal og natur.

Elektriske gravemaskiner

Mobil energi til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Miljøvennlig metode for sikring av kvikkleireområder

  1. Vi prioriterer å gi folk i hele landet bedre hverdagsreiser og næringslivet mer forutsigbar og effektiv transport.

Forutsigbart, fremkommelige fjelloverganger

Etablert arena Smart Move – ITS og mobilitetsarena for offentlig sektor

  1. Sikre mot ras på riks- og fylkesveier

Ny teknologi for snøskredvarsling gir tryggere bilreise på vinteren

Innovativ løsning for sikring mot steinsprang/-skred

  1. Øke sikkerheten i tunneler og på bruer

Vandrende lyd leder trafikanter ut av tunnel i sikkerhet

  1. Ruste oss mot ekstremvær

Fremtidsrettet overvannshåndtering med digital skybruddsplan

Bedre beredskap med presise flomvarsler

Detaljert og lokal flomprediksjon

Bedre overvannshåndtering med smarte sensorer

  1. Satsning på elektrifisering av tungbiltransporten – utslippsfri transport:

Zero emission delivery of goods

Brukervennlig applikasjon for tungbillading: finne ledig lader, reservere ladetid, betale

  1. Andre anskaffelser med tilknytning til området:

Ny bru til Finnøya i Møre og Romsdal fylke

Fremtidens hurtigbåter

Selvkjørende brøytebiler

Strømtilførsel til veier uten nett

Alle prosjektene nevnt ovenfor vil bidra til nye og bedre løsninger som følger opp mål og intensjoner i NTP. For å skalere opp og utnytte disse innovative løsningene kreves det imidlertid en koordinert innsats. Samarbeid og samhandling mellom offentlige veieiere, næringslivet og leverandørindustrien må intensiveres. En fragmentert tilnærming hvor hver enhet opererer i siloer vil ikke være tilstrekkelig for å møte fremtidens utfordringer.  

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet oppnås ikke gjennom å holde fast ved det gamle, men ved å omfavne det nye. Det er på tide å anerkjenne at kostnadene ved å ikke innovere, ved å ikke effektivisere driften av våre veier, langt overstiger investeringene som kreves for å implementere nye løsninger. For hver ny løsning som tar steget fra pilot til praksis, styrker vi ikke bare transportsektoren, men også samfunnsøkonomien og miljøet. Skalering av løsningene vil dra kost-nytte forholdet i en stadig mer positiv retning.  

Norge står ved et veiskille, hvor den ene veien videre er brolagt med innovative løsninger og tverrsektorielt samarbeid. Den andre er et lappeteppe av en vei som det blir stadig dyrere å vedlikeholde. Ved å velge den innovative veien sikrer vi ikke bare en mer bærekraftig og effektiv transportsektor, men også et lønnsomt og levedyktig samfunn for fremtidige generasjoner.