Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei

God ivaretagelse og utvikling av eksisterende veger er viktig for å opprettholde og forbedre samfunnsnytten og verdien i eksisterende veginfrastruktur. I tillegg etterstrebes en mer bærekraftig ivaretagelse og utvikling av veinettet. Bedre transportforhold på vegnettet med mindre klima og miljøulemper til lavest mulig kostnad (livsløpskostnad) krever økt effektivitet og produktivitet.

Som verktøy for å understøtte og videreutvikle dette virksomhetsområdet, så har Statens Vegvesen behov for en god IT-arkitektur med gode digitale løsninger som krever tiltak på mange områder knyttet til organisasjon, medarbeidere og teknologiske løsninger.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behovskartlegging

Det er gjort en grundig behovskartlegging i prosjektet; både i forhold til de ulike roller og funksjoner i forvaltningen av drift- og vedlikehold av veinettet internt hos Statens Vegvesen, og hos de aktive utøvende av de ulike drift- og vedlikeholdsoppdragene (entreprenører, mm).
Prosjektet gjennomførte i 2019 en grundig analyse (benchmarking) av etatens virksomhet innenfor vedlikeholdsområdet basert på «ISO55000 Forvaltning av anlegg og verdier (Asset management)» og praksis i andre virksomheter. Arbeidet avdekket behov som Statens vegvesen trenger bedre løsninger på.

Les mer

Evaluering av dagens situasjon opp mot beste praksis internasjonalt og mot andre sammenlignbare organisasjoner viser at SVV i dag har mange IT-løsninger med ulik alder og kvalitet som ikke snakker godt sammen, varierende datakvalitet om eksisterende anlegg, manglende kunnskap om anleggenes tilstand, mangler i styringssystemene, samt begrensende IT-støtte for å kunne budsjettere, planlegge og løse oppgavene best mulig. Dette kompenseres delvis i dag gjennom medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring på alle nivå i organisasjonen.

 

Markedsundersøkelse/RFI september 2021

I denne markedsundersøkelsen ønsket prosjektet å få bedre innsikt i markedet for en FDV-løsning (Enterprise Asset Management) som kan fungere som et sentralt nav for divisjonen til vedlikeholdsstyring.

Les mer

Basert på behovene (som er beskrevet i vedlagt markedsundersøkelse) ønsket Statens Vegvesen tilbakemelding fra leverandører på hvordan FDV-løsningen kan hjelpe dem med å oppnå ønsket situasjon som er …

  • Å ha stadig bedre oversikt over egen virksomhet og verdiene som forvaltes, kunne redegjøre godt for prioriteringer som gjøres, estimerte ressursbehov og medgåtte ressurser, samt å kontinuerlig forbedre effektivitet
  • Å tilby en stadig mer tilgjengelig, sikker og miljøvennlig infrastruktur
  • Å kommunisere stadig mer presist og målrettet, hvor informasjonen forventes å være tilpasset mottaker i form, på hensiktsmessig plattform og til rett tid
  • Å være en moderne, god og attraktiv arbeidsplass hvor medarbeiderne kan utføre sine oppgaver uten å bli hindret av dårlig IT-støtte
  • Å kunne bruke tilstandsdata og risikovurderinger for langsiktig planlegging, gjøre livsløpsanalyser og som grunnlag for prioritering opp mot NTP-mål og rapportering på FNs bærekraftsmål.

Konkurransegjennomføring

Konkurranseform som ble valgt var åpen anbudskonkurranse og kontrakt med leverandør - Ørn Software AS - ble inngått 23.mars 2022

Les mer
Tildelingskriteriene var som følger:
  • Kvalitetskriterier  –   Tilbudt løsning  /  Vekting:  40 %
  • Kvalitetskriterier  –   Brukervennlighet  /  Vekting:  20 %
  • Kvalitetskriterier  –   Kundecaser  /  Vekting:  5 %
  • Kvalitetskriterier  –  Standardbetingelser  /  Vekting:  5 %
  • Pris  –  Vekting:  30 %

For mer informasjon se TILDELING PÅ DOFFIN