Statens vegvesen

Ansvaret for riks- og europaveiene og for trafikanter og kjøretøy gjør Statens vegvesen til den største aktøren innen veitransport i Norge. Med to tredjedeler av trafikken, danner riks- og europaveiene hovedpulsåren i transportsystemet og knytter landet vårt sammen. Statens vegvesen har ansvaret for å planlegge og bygge, drifte og vedlikeholde denne delen av veinettet.

Statens vegvesens ønsker å lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi.

Statens vegvesen er et forvaltningsorgan og statlig tjenesteprodusent underlagt Samferdselsdepartementet.

Deres oppdrag er å utvikle og tilrettelegge for et helhetlig og framtidsrettet transportsystem i hele landet, som fremmer framkommelighet, reduserer transportulykkene og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Statens vegvesen skal jobbe for å redusere miljøpåvirkningen fra bygging, drift og vedlikehold av veinettet, og skal levere gode tjenester gjennom effektiv bruk av offentlige midler.

De har sektoransvar for å følge opp nasjonale oppgaver for hele veitransportsystemet. Vegvesenet utøver sitt samfunnsoppdrag gjennom tre roller:

  • som byggherre
  • som myndighetsorgan
  • som fagorgan

 

Relaterte anskaffelser (17)

Bruk av ny teknologi i vegdriftskontraktene

Statens vegvesen skal inngå fem nye vegdriftskontrakter på riksvegnettet med oppstart i 2025. Kontraktene lyses ut i løpet av 2024 og har en varighet på 5 år, med mulighet for opsjon. Samfunnet er i stadig endring og ønsket om oppetid…

Brukervennlig applikasjon for tungbillading: finne ledig lader, reservere ladetid, betale

Som del av nasjonal ladestrategi skal Statens vegvesen i samarbeid med markedsaktørene initiere utvikling av en brukervennlig felles app for lading av tunge kjøretøyer. Målet er at det skal være enkelt for fører av tunge kjøretøy, og for transportbedrifter, å…

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

I 2017 initierte LUP "fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser" med 9 byggherrer i ryggen. I 2019 var verdens første utslippsfrie anleggsplass en realitet, og siden har det blitt mange flere og spredning til andre land. Byggebransjen er nå i…

Data fra kjøretøy

ITS-piloten «Data fra kjøretøy», inngår som en viktig del av Statens vegvesens teknologisatsing. Piloten er tverrfaglig og innebærer blant annet å forbedre mulighetene for å innhente og nyttiggjøre seg av data fra kjøretøy som kan komme både produsentene og Statens…

Forutsigbart, fremkommelige fjelloverganger

Statens vegvesen har ansvar for viktige vegstrekninger som påvirkes mye av vær og vinterforhold. Nå etterspør de løsninger som kan øke forutsigbarheten og fremkommeligheten på fjellovergangene.

KlimaDigital

Statens Vegvesen, Nye Veier og Bane NOR har behov for en digital løsning for beregning av klimagassutslipp ved modellbaserte prosjekter som er i samsvar med kravene i kommende ny "Håndbok V770 Krav til modellbasert prosjektering". I løsningen skal den ansatte…

Forvaltning og vedlikeholdsstyring av vei

God ivaretagelse og utvikling av eksisterende veger er viktig for å opprettholde og forbedre samfunnsnytten og verdien i eksisterende veginfrastruktur. I tillegg etterstrebes en mer bærekraftig ivaretagelse og utvikling av veinettet. Bedre transportforhold på vegnettet med mindre klima og miljøulemper…

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

På bakgrunn av registrerte behov for samhandling/erfaringsdeling og målsetting om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er vei-eiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge, så har LUP tatt initiativet til å etablere…

Fast Track for sirkulærøkonomi

Sirkulær økonomi handler om å gå fra lineærøkonomiens bruk og kast-system til et system for optimal bruk og gjenbruk. Slik begrenses uttak av knappe råvarer og generering av avfall.

Bærekraftig energiforsyning for instrumentering langs vei

Statens Vegvesen har behov for sirkulær energiforsyning for instrumentering langs veg på veistrekninger hvor det ikke er strømnett og det er dårlige sendeforhold. Løsningen skal gi strøm til å drifte sensorer som registrerer og innhenter informasjon som er viktige for…

Sveiseteknologi til bruer

Fjordkryssingsprosjektet til Statens vegvesen jobber med å finne hvilke metoder eller teknologi som eksisterer innenfor sveiseteknologi til bruk på bruer, samt ev. hvilke metoder eller teknologi (er) som kan utvikles. Statens vegvesen så et behov for å utvikle en sveiseteknologi…

KlimaGrunn – klimagassreduksjon i grunnarbeider

Krevende grunnforhold en rekke steder i landet medfører ofte behov for omfattende grunnforsterkning og sikringsarbeider for å hindre at skred utløses i utbyggingsprosjekter, spesielt i kvikkleireområder. I tillegg benyttes store offentlige ressurser årlig for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur.…

Bedre bestilling av sikrere skytjenester

Tunnelsikkerhet

I arbeidet med 0-visjonen for hardt skadde og drepte i trafikken, retter Statens vegvesen i dette utviklingsprosjektet oppmerksomheten mot tunnelsikkerhet. De utfordrer markedet på løsninger som gjør det mulig å oppdage hendelser, gi informasjon om hva som skjer og hjelp…

Ny Mjøsbru i tre

Brua vil kunne bli ni ganger så lang og tre ganger bredere enn den største trebrua som finnes i dag.

Nasjonal reiseplanlegger

Regjeringen vil gjøre det lettere å reise kollektivt. Det finnes i dag mer enn 60 reiseplanleggere i Norge, og kunden må ofte benytte flere i kombinasjon. Det er vanskelig å finne informasjon og planlegge reisen når flere ulike transportmidler er…

Bedre sikkerhet i trafikken – BEST

Siden 1970 har det vært en positiv utvikling i antall drepte og hardt skadde i trafikken, til tross for en stor trafikkøkning. Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge har vært kjennetegnet ved at det har vært tatt i bruk mange ulike virkemidler rettet…