Tørket blodplasma

For å sikre tilgang på og for å bli selvforsynt med tørket blodplasma ønsker Helse Bergen å etablere teknologi for egen produksjon av tørket blodplasma. Målet er å dekke etterspørsel og beredskap av tørket blodplasma ved alle sykehus, i kommunehelsetjenesten, i ambulansetjenesten, ved militære operasjoner og redningstjenester.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Torunn Oveland Apelseth

Torunn Oveland Apelseth

Prosjektleder

torunn.oveland.apelseth@helse-bergen.no
94 84 20 45
Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@nho.no
+47 450 00 910

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektoppstart

Etablering av prosjektgruppe med representanter fra innkjøp og behovseier(e)

Kartlegge behov

Vurdere om behovet er godt nok kartlagt som det er eller om det bør gjøres en mer omfattende behovskartlegging

Dialog med markedet

Gjennom dialogkonferansen 23. august 2022 og påfølgende én-til-én-møter før utlysning av innovasjonspartnerskapet ønsker Helse Bergen mer innsikt i hvilke nye løsninger som finnes i markedet, og om det er interesse for å utvikle en løsning på behovene slik Helse Bergen beskriver dem.

Matchmaking

Flere av bedriftene kan ha ønsker om å samarbeide særlig når det kommer til teknologioverføring mellom bransjer som normalt ikke leverer til helseindustrien. Derfor har vi et ønske om å få til matchmaking mellom aktører innen helseteknologi og utviklere av tørketeknologi, emballasjeprodusenter, designere og IT-utv. m.fl. Til disse leverandørene som ikke kan levere en komplett løsning, har vi oppfordret til å knytte kontakt med aktører som kan gjøre leveransen komplett. Sammen med Norwegian Smart Care Cluster, Emballasjeforeningen og Innovasjon Norge arrangeres det digital matchmaking 18. oktober 2022

Lage konkurransegrunnlag

Arbeidet med konkurransegrunnlaget omfatter konkurransemalen, behovsbeskrivelsen og kontrakten som omfatter utviklingsløpet og kjøpsopsjonen

Pre-kvalifisering av leverandører eller konsortier (søkergrupper)

I et innovasjonspartnerskap må leverandørene som skal levere forslag gjennom en kvalifiseringsrunde

Les mer

Utlysningen av innovasjonspartnerskapet vil kunngjøres på Doffin

Vurdere innsendte forslag

Kvalifiserte leverandører (oppdragsgiver kan begrense dette antallet) får levere løsningsforslag. På dette punktet likner innovasjonspartnerskap på prosedyren for konkurranse med forhandlinger.

Inngåelse av innovasjonspartnerskap

Etter forhandlingene er avsluttet vurderes de endelige tilbudene og det kan inngås ett eller flere innovasjonspartnerskap. Dersom det inngås flere innovasjonspartnerskap er leverandørene i en situasjon der de utvikler løsninger som enten konkurrerer eller som supplerer hverandre.

Konseptutvikling, prototyping og testing

Leverandører som har inngått innovasjonspartnerskap skal så gjennom iterative prosesser for utvikling, prototyping og testing

Kjøpsopsjon

Etter at løsningen er testet har oppdragsgiver en opsjon på kjøp dersom man er fornøyd med resultatene og løsningen er anskaffelsesklar. I noen tilfeller trenger leverandøren mer tid til kommersialisering (få løsningen anskaffelsesklar) enn det opsjonstiden åpner. I slike tilfeller kan løsningen kjøpes på et senere tidspunkt, men da i en ny anskaffelsesprosess og i konkurranse med eventuelt andre løsninger som mener de kan levere på oppdragsgiverens behov.