Fra idé til realisering – bærekraftige bygg

Kommunene og fylkeskommunen har en viktig samfunnsrolle med tanke på å ivareta klima- og miljø gjennom sine anskaffelser. Dette samtidig som de realiserer funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Bygg i Tre og Tredriveren ønsker å bidra til at kommuner i regionen får tilgang på oppdatert fag- og prosesskompetanse i anskaffelse av bærekraftige bygg.
«Fra ide til realisering - bærekraftig bygg» er et opplegg på 4 samlinger; 2 høst 2018 og 2 vår 2019. I tillegg arrangeres det i perioden studieturer og befaringer til aktuelle bærekraftige byggeprosjekter. Målet er at det anskaffes flere miljøvennlige, offentlige bygg med minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

PROSESS

Samling 1 - 23.oktober 2018

TEMA:
Betydning av en tydelig klima- og miljøstrategi.
Hvordan planlegge en bygganskaffelse med høye klima- og miljøambisjoner? Bærekraftige plan-, byggeprosesser og materialvalg

Samling 2 - 20. november 2018

TEMA:
Hvordan bli gode bestillere av fremtidsrettede, miljøvennlige bygg?
Hvor «legge lista» for å oppnå ambisjoner om funksjonelle, bærekraftige og kostnadseffektive nybygg og rehabiliteringsprosjekter? - fokus på nasjonale «krav», standardiseringer (eks. TEK 17), sertifiseringssystemer (eks. BREEAM) og energiløsninger.

Samling 3 - 5. mars 2019.

TEMA:
Samspill som gjennomføringsmodell. Samspill som gjennomføringsmodell benyttes i økende grad ved prosjektutvikling og gjennomføring. Dette er et av flere verktøy for prosjektgjennomføring, og de som gjennomfører prosjekter bør ha kjennskap til dette verktøyet. Det finnes flere varianter av samspillmodeller, men noen fellestrekk er det.

Les mer

Fellestrekk:
– Tidlig involvering av prosjektets aktører
– Fokus på verdioptimalisering
– Integrert organisasjon
– Integrerte prosesser, digitale systemer, Lean metodikk
– Felles økonomiske insentiver – gevinst og risikodeling
– Krav til høy etikk og samarbeidskultur

Samling 4 - 6. juni 2019

TEMA:
Ny lydstandard, tre i fasader, erfaringsdeling fra samspill som gjennomføringsmodell, utslippsfrie og avfallsfrie byggeplasser, hva kan gå galt i et bygg i KL-tre.

Les mer

Ny lydstandard i NS 8175 er planlagt innført 1.1.2020. Høringsutkastet er nå ute og den nye standarden vil gi utfordringer for etasjeskillere i lette konstruksjoner som tre. Det ble orientert om betydningen av ny lydstandard for bærekraftig byggeri i tre.

Øvre Slettheia barnehage i Kristiansand ble bygget i KL-tre for 6 år siden. Nå er barnehagen stengt og den må rives grunnet fukt og råte. Kristian Eiendom delte sine erfaringer.

Prosjektleders rolle og erfaringer i samspillet. Samspill som gjennomføringsmodell. WSP delte sine erfaringer fra prosjekter i regionen.

Muligheter og utfordringer ved bruk av tre i fasader med fokus på å gjøre riktige og holdbare valg. Stikkord er levetid og holdbarhet til trematerialer, nedbrytning av tre – sopp og råte, riktig materialvalg og trebeskyttelse, umalte trefasader, hvordan design og detaljering påvirker levetid og visuelt uttrykk.

Leverandørutviklingsprogrammet i tett samarbeid med offentlige byggherrer, miljøorganisasjoner, klynger og offentlige instanser har hatt en interesse av at anskaffelser brukes som et strategisk verktøy for å oppskalere og få opp farten på den grønne utviklingen. På samlingen fikk deltagerne en oppdatering på hva som skjer i forbindelse med utslippsfrie og avfallsfrie byggeplasser.

Erfaring med fossilfri byggeplass på Sydskogen nye skole i Røyken Kommune. Hvordan anskaffelsen ble gjennomført, responsen i leverandørmarkedet, hvordan entreprenøren taklet sin første fossilfrie byggeplass, kostnader, anbefaling til andre byggherrer etc.