Sømløse velferdsteknologitjenester

Dagens teknologier og tjenester er fragmenterte og det mangler integrasjon mellom velferdsteknologier, journalsystemer (EPJ) og administrative systemer. Målet med prosjektet er å utvikle sammenhengende digitale tjenester i et sømløst system som setter pasienten i sentrum og gjør kommunene i stand til å levere gode og effektive tjenester. Innovasjon Norge finansierer utviklingen av løsningen. RKG e-helse ved Kristiansand kommune står som søkerkommune og prosjekteier, sammen med Agderkommunene representert ved kommunene Lindesnes, Arendal og Grimstad.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse

riche.vestby@nho.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektorganisering og oppstart

En arbeidsgruppe er i gang med å organisere opp prosjektet med prosjektleder, prosjektgruppe, mandat og en plan for involvering av ulike aktører. Det er mange interessenter i dette prosjektet og det har tette bånd til mange andre pågående prosesser både regionalt og nasjonalt. Den innledende fasen er viktig for å berede grunnen for god framdrift i det videre arbeidet, og for å gjøre de riktige avgrensingene i prosjektet. Marit Svindland er ansatt som prosjektleder.

Behovskartlegging

Det er vinteren 2020/21 gjennomført behovskartlegging med deltakere fra de tjuefem Agderkommunene, Sørlandet sykehus og fastleger.

Dialog med markedet

Det er gjennomført en bred dialog med leverandørmarkedet i april-mai 2021. Nærmere opplysninger om dette finner du på Doffin (følg lenken under).

Les mer

Konkurranse

Konkurransen er kunngjort på Doffin. Frist for å bli kvalifisert er 27.10.2021