Nav

NAV forvaltar ein tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAV blei etablert 1. juli 2006. Kommunane og staten samarbeider om å finne gode løysingar for brukarane gjennom 456 NAV-kontor, i kommunar og bydelar. Kommunen og NAV har avtalt kva kommunale tenester kontoret skal tilby. Tenesteinnhaldet i eit NAV-kontor vil derfor variere frå kommune til kommune.

Organisasjonen

NAV eller Arbeids- og velferdsforvaltninga, har om lag 19 000 medarbeidarar. Av desse er om lag 14 000 tilsette i staten, Arbeids- og velferdsetaten, og om lag 5 000 er tilsette i kommunane.

I tillegg til NAV-kontora er det over hundre spesialeiningar. Spesialeiningane løyser sentraliserte oppgåver som det ikkje er tenleg å utføre i førstelina på det enkelte NAV-kontoret.

Relaterte anskaffelser (6)

StartOff – På vei til jobb, avklaring unge

NAV tilbyr en rekke tiltak og virkemidler for å hjelpe mennesker inn i/tilbake til arbeidslivet. Avklaringstiltaket er ett av tiltakene som kan være aktuelle for unge mennesker. Avklaringstiltaket brukes for eksempel for personer som er arbeidsledige hvor det ikke er…

StartOff – Rekrutteringsløsning for brukertester

NAV er opptatt av å sikre god samskaping med brukerne sine for å lykkes med sitt samfunnsoppdrag. Utvikling av nye tjenester må derfor skje i tett interaksjon med potensielle brukere av tjenesten. I den sammenheng har NAV behov for en…

Sikkerhetsovervåkning og løsninger

IT-avdelingen skal anskaffe ny avtale for sikkerhetsovervåking av IKT-tjenestene. Tjenestene omfatter NAVs totale infrastruktur fra datacenter til klienter.

Bedre bestilling av sikrere skytjenester

Synstekniske hjelpemidler

NAV har i denne anskaffelsen behov for synstekniske hjelpemidler som dekker et mangfold av brukere og deres behov.

Kommunikasjonshjelpemidler for NAV´s brukere

NAV Hjelpemidler utfordret markedet på nye løsninger for kommunikasjon, hørsel og varsling.