Nav

NAV forvaltar ein tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAV blei etablert 1. juli 2006. Kommunane og staten samarbeider om å finne gode løysingar for brukarane gjennom 456 NAV-kontor, i kommunar og bydelar. Kommunen og NAV har avtalt kva kommunale tenester kontoret skal tilby. Tenesteinnhaldet i eit NAV-kontor vil derfor variere frå kommune til kommune.

Organisasjonen

NAV eller Arbeids- og velferdsforvaltninga, har om lag 19 000 medarbeidarar. Av desse er om lag 14 000 tilsette i staten, Arbeids- og velferdsetaten, og om lag 5 000 er tilsette i kommunane.

I tillegg til NAV-kontora er det over hundre spesialeiningar. Spesialeiningane løyser sentraliserte oppgåver som det ikkje er tenleg å utføre i førstelina på det enkelte NAV-kontoret.

Relaterte anskaffelser (9)

Fra utenforskap til IT-jobb gjennom sosialt entreprenørskap

Bakgrunnen for prosjektet er at for mange unge står utenfor arbeidslivet, samtidig som samfunnet trenger arbeidskraft. Bare i Oslo er det over 20 000 unge mellom 15 og 29 år som står utenfor arbeid eller utdanning. Dette fører til at…

Effektkontrakt arbeidsinkludering

Dette er et nyskapende og ambisiøst samarbeidsprosjekt på et samfunnsområde som har et stort behov for nye løsninger. Aktører ønsker sammen med LUP å utforske hvordan innovative anskaffelser og effektkontrakt kan ses i sammenheng og om man på denne måten…

StartOff – På vei til jobb, avklaring unge

NAV tilbyr en rekke tiltak og virkemidler for å hjelpe mennesker inn i/tilbake til arbeidslivet. Avklaringstiltaket er ett av tiltakene som kan være aktuelle for unge mennesker. Avklaringstiltaket brukes for eksempel for personer som er arbeidsledige hvor det ikke er…

NAV Human

Ungt utenforskap er en enorm samfunnsutfordring. Det er komplekse og sammensatte årsaker til at ungdom faller utenfor arbeidslivet og skoleløp. Felles for disse ungdommene, er at de befinner seg i en utsatt situasjon som fort kan skalere i en negativ…

StartOff – Rekrutteringsløsning for brukertester

NAV er opptatt av å sikre god samskaping med brukerne sine for å lykkes med sitt samfunnsoppdrag. Utvikling av nye tjenester må derfor skje i tett interaksjon med potensielle brukere av tjenesten. I den sammenheng har NAV behov for en…

Sikkerhetsovervåkning og løsninger

IT-avdelingen skal anskaffe ny avtale for sikkerhetsovervåking av IKT-tjenestene. Tjenestene omfatter NAVs totale infrastruktur fra datacenter til klienter.

Bedre bestilling av sikrere skytjenester

Synstekniske hjelpemidler

NAV har i denne anskaffelsen behov for synstekniske hjelpemidler som dekker et mangfold av brukere og deres behov.

Kommunikasjonshjelpemidler for NAV´s brukere

NAV Hjelpemidler utfordret markedet på nye løsninger for kommunikasjon, hørsel og varsling.