Ubemannet enhet for rengjøring av tunnelbasseng

Bergen Vann og mange andre vannverk har tunnelbassenger for drikkevann. Det er dyrt og farlig å fjerne slam. Mange har aldri vært rengjort.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910

Resultater

Bergen Vann sparer
96
millioner
Offentlig besparelsespotensiale
118–190
millioner hvis alle vannverk bruker metoden

Om anskaffelsen

Prosess

Kartlegge og vurdere behov

Det fantes ikke utstyr som kunne rengjøre basseng som er fylt

Les mer

Det kommunale foretaket Bergen Vann KF så behovet for en ny metode for å rengjøre sine tunnelbasseng, og ønsket å igangsette et utviklingsprosjekt for å få frem en ubemannet enhet for dette formålet. En slik enhet vil medføre at behovet for kostbar fjellsikring og andre HMS-tiltak bli betydelig redusert. Oppgaven vil i hovedsak være å fjerne slam fra bassengene på en hurtig og effektiv måte, eller å gjennomføre inspeksjoner, hente ut vannprøver, trekke med seg og feste kabler med mer.

Brukere av teknologien antas å være kommuner eller andre vannverkseiere som eier tunnelbasseng eller større rør for overføring av drikkevann. Det kan også tenkes at energiverk utgjør en potensiell kundegruppe da de har lange tunneler i fjell som krever rutinemessig inspeksjon.

Planlegge og organisere

Forankret prosessen i egen organisasjon. Fikk med mange andre vannverk på idé om «slamrobot»

Les mer

Sammen med et utvalg andre kommuner med samme utfordring kom Bergen Vann høsten 2013 i kontakt med Nasjonalt program for leverandørutvikling, og det ble besluttet å etablere utviklingsprosjekt som pilotprosjekt i leverandørutviklingsprogrammet.

Innkjøpsprosessen ble styrt av en prosjektgruppe ledet av Bergen Vann.

Dialog med markedet

Åpen dialogkonferanse i mai 2014 med leverandører og bransje. Leverandørene sendte inn løsningsforslag. En-til-en møter.

Les mer

I mai 2014 ble det arrangert en dialogkonferanse. På konferansen fikk leverandørene informasjon om hvilket behov prosjektgruppen ønsket å få dekket, og kunne gi innspill på om et slikt behov kunne la seg løse, og eventuelt hvordan. Bergen Vann fikk kjennskap til leverandører som var interessert i å igangsette et utviklingsløp for å få frem en ubemannet enhet.

Dialogkonferansen ble vurdert som nyttig av både innkjøper og leverandørene.

Gjennomføre konkurranse

Plan– og designkonkurranse høsten 2014 vunnet av Ikon Norge og KTV Group.

Les mer

På bakgrunn av informasjon fra dialogkonferansen ble det besluttet å gjennomføre en plan- og designkonkurranse. Den ble lyst ut i oktober 2014, med frist for innlevering 1. desember 2014.

Ikon Norge AS og KTV Group ble kåret til vinnere av konkurransen, og disse ble premiert med 200 000 kroner hver. Status pr april 2016 er at leverandørene er i dialog med Innovasjon Norge, og at prosjektet med ubemannet enhet er under utvikling. Konseptet Tunnel Remotely Operated Vehicle (TROV) gikk fra tegnebrettet til utvikling og det ble etablerte et partnerskap med W. Giertsen AS i 2018. Pr. 2021 leaser Bergen Vann KF vaskeroboten som er i full gang med å rense Bergens vanntunneller.