Rapporteringsverktøy for virtuelle eiendeler

Det er et stort avvik mellom antall nordmenn som eier virtuelle eiendeler og det antallet som rapporterer disse eiendelene i skattemeldingen. Omtrent 10-15 prosent av eierne rapporterer opplysninger i skattemeldingen. Skatteetaten har en hypotese om at manglende kunnskap om skatteplikten og kompleksiteten i innrapporteringen kan være en vesentlig årsak til avviket. Skatteetaten ønsker at det utvikles en ny løsning som forenkler innrapporteringen av virtuelle eiendeler.

Aktører

Status

Anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hanne Solgård-Øverlier

Hanne Solgård-Øverlier

Innovasjonspådriver

hanne.solgard-overlier@lup.no
402 03 939

Om anskaffelsen

Invitasjon til dialogkonferanse

Behovskartlegging

Skatteetaten har gjennomført en grundig behovskartlegging som er omtalt i dialognotatet.
Undersøkelser anslår at det i dag er over 300-tusen personlige skattepliktige som eier kryptovaluta i Norge. Andelen nordmenn som eier kryptovaluta og andre virtuelle eiendeler har vært økende de siste årene, og er forventet å nå 10 prosent av befolkningen innen få år.

Les mer

I Norge er de fleste vant med forhåndsutfylte skattemeldinger, hvor opplysninger om lønn og eiendeler allerede ligger i skattemeldingen som kommer tilsendt. Opplysninger om kryptovaluta er ikke med her og de som har eid kryptovaluta, er pliktig å gi disse opplysningene selv i skattemeldingen.
For virtuelle eiendeler finnes det foreløpig ikke hjemmel eller system for å pålegge innrapportering av slike grunnlagsdata. Markedet for virtuelle eiendeler er globalt, uregulert og fragmentert. Det er vanskelig å innhente, sammenstille og gjøre riktige beregninger for de skattepliktige. Alle som eier eller har handlet med virtuelle eiendeler må selv sette seg inn i skattereglene og videre oppfylle opplysningsplikten ved å fylle ut skattemeldingen riktig.
Skatteetatens hypotese er at de fleste eiere av virtuelle eiendeler ønsker å etterleve skattereglene, men er ikke kjent med eller har tilstrekkelig kompetanse til å sette seg inn i kompleksiteten knyttet til innrapportering i skattemeldingen.

Dialog

Skatteetaten inviterer leverandører og fagmiljøer med kunnskap eller teknologi som kan forenkle innrapporteringen av virtuelle eiendeler i skattemeldingen, til dialogkonferanse 7.mai 2024.

Les mer

Skatteetaten ønsker å gjennomføre en digital konferanse (Teams) med potensielle leverandører, fagfolk og andre med relevant kunnskap om virtuelle eiendeler, som forberedelse til en mulig anskaffelse eller utviklingsprosjekt. Hensikten med konferansen er å opprette en dialog for å få kunnskap om det finnes anskaffelsesklare løsninger for å dekke Skatteetatens behov i markedet – eller om det må utvikles, og i så fall hvordan utviklingen kan skje.
Vi vil bruke innsikten fra dialogkonferansen til å utforme et best mulig konkurransegrunnlag for en eventuell påfølgende anskaffelse, eller utvikling, av en løsning.