Etablering av Færder «energifabrikk»

Vestfold fylkeskommune har ambisjon om å bli ett av de grønneste fylkene i Norge og også å stimulere til innovasjon og utvikling i næringslivet på veien mot et bærekraftig samfunn. Vestfold fylkeskommune tror lokal energiproduksjon, distribusjon, lagring og forflytning av energi kan være en både økonomisk, miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. De ønsket å etablere 2 "energifabrikker" på Vestfold Fylkeskommunes eiendommer; Fylkeshuset og Færder vgs. Vestfold fylkeskommune ønsket innspill på helhetlige løsninger som har god kost/nytteeffekt for fylkeskommunen, tenker energiflyt mellom ulike systemer, fokuserer på teknisk styring og gode brukervennlige løsninger. Det ble forventet at forslagene skulle bidra til innovative og fremtidsrettede løsninger.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Kartlegging

Vestfold fylkeskommune tror lokal energiproduksjon, distribusjon, lagring og forflytning av energi kan være en både økonomisk, miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. Det er et mål at løsningene reduserer behovet for oppgraderinger av energinettet i Norge, bidrar til å redusere eller flate ut effekttoppene på de aktuelle virksomhetene og at mest mulig energi produseres fornybart og lokalt. Det antas at det er hensiktsmessig å se ulike energikilder og energisystemer i sammenheng - som f.eks. nett-el, solceller, solfangere, fjernvarme, grunnvarme, kjøling, varmepumper, biogass, flis, pellets, el-bil, el-sykkel, solskjerming, styringssystemer m.fl. Det antas også hensiktsmessig å kunne forflytte energi mellom ulike systemer. Kan lagringskapasiteten i den norske elbilparken utnyttes? Desentraliserte «Powernodes» med store batterier? Hva og hvilke løsninger ser vi inn i fremtiden? Hvordan tar vi best høyde for de endringene som kommer?

Les mer

Sweco Norge AS har utført kartlegging av potensial for solenergitiltak på Vestfold Fylkeskommunes eiendommer,  samt tiltaksliste for etablering av solenergisystemer som vurderes som aktuelle. Rapporten inneholder beskrivelse av ulike teknologier, metodikk, forutsetninger, resultater og konklusjoner.

Totalt 15 eiendommer er blitt vurdert. Solenergitiltakene er gruppert etter prioritet, hvor 1 er høyest, basert på LCOE (kost-nytte) og vurdering av om det er nær forestående å gjennomføre aktuelle tiltak.

Tiltakene har samlet sett et potensial for omtrent 1,6 GWh/år produsert solenergi, til en forventet merkostnad på ca 22,6 MNOK. Tiltakene med 1. prioritet har samlet sett et potensial på over 900 MWh, til en forventet merkostnad på ca 10,9 MNOK.

 

Dialog

Vestfold fylkeskommune utfordret leverandører og konsulenter til å komme med innspill til løsninger på Vestfold fylkeskommunens 2 piloter for "energifabrikker" på dialogkonferansen 28.juni 2017, med etterfølgende én til én - møter. Resultatet av dialogen med markedet bidro til at det kun ble satset på ett av prosjektene; Færder vgs - pga egnethet av bygget til solfangst og potensiale for å benytte løsningene i undervisningsøyemed på den videregående fagskolen.
Dialogen med markedet førte også til etablering av et nytt prosjekt; Færder energipark - hvor Vestfold fylkeskommune(VFK), OBOS, Skagerak Nett, Skagerak Varme og NMBU ser potensiale i å sambruke fornybare energiløsninger innenfor samme geografiske område, for best mulig effektiv energiutnyttelse termisk og elektrisk.

Les mer

Se mer om prosjektet Færder Energipark HER

Konkurranse - direkte anskaffelse

VFK har som intensjon å gjøre direkteanskaffelser i forbindelse med realisering av prosjektet Færder energifabrikk.

Les mer

Det er to separate anskaffelser som begge skal levere tekniske installasjoner for opptak og lagring av solenergi samt distribusjon av energien til internt bruk. Entreprenørene skal også bidra til utarbeidelse av et program for opplæring til bruk for Vestfold fylkeskommunes elever i de videregående skolene.
I forkant av denne kunngjøring er det arrangert to dialogkonferanser for å få oversikt over hva som kan leveres av utstyr for opptak, lagring og bruk av solenergi.

Vi har til slutt landet på to leverandører som kan imøtekomme våre behov. Begge leverandørene kan levere nyvinninger innen sitt felt.
For leveranse av termisk solenergi har vi som intensjon å inngå kontrakt med NorAnergy AS. Disse skal levere en systemløsning med solfangere, og høy-temperert termisk lager med direkte varmeleveranse til oppvarming i bygget samt at det termiske lageret også skal virke som et termisk beredskapslager.