Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

DFØ er en av fem eiere av Leverandørutviklingsprogrammet, sammen med KS, NHO, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for styring, organisering og ledelse i staten, og vi skal bidra til effektiv ressursbruk.

DFØ overtar ansvaret for offentlige anskaffelser, herunder innovative anskaffelser, fra Digitaliseringsdirektoratet fra 1. september 2020.

 

Relaterte anskaffelser (4)

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser Innovasjonsløft med LUP

Historien om en fellesprosess som har endret bygg- og anleggsbransjen.

Sirkulær anskaffing av møblar

Sirkulære anskaffelser: en type grønn anskaffelse der offentlig myndigheter går til innkjøp av varer, tjenester og utviklingsprosjekter som stimulerer til energi- og materialeffektive verdikjeder med mest mulig lukkede materialkretsløp, parallelt med å minimere negativ miljøpåvirkning og avfall gjennom hele livsløpet.

Zero emission delivery of goods

Nordic cities come together in a joint Nordic procurement process. The goal is to get zero emission delivery of goods, to develop Nordic companies, get greener and more innovative solutions, and to make sure that the public sector cooperate more.

Bedre bestilling av sikrere skytjenester