Bærum kommune

Bærum kommune ligger i Akershus fylke. Kommunen har i overkant av 122 000 innbyggere, og er partner i det regionale partnerskapet for Hovedstadsregionen. Bærum er en foregangskommune på innovative anskaffelser og har de siste årene gjennomført flere spennende anskaffelser. Kommunen vant i 2016 Innovasjonsprisen for sin helhetlige satsning på innovasjon.

Relaterte anskaffelser (12)

Analyseverktøy for bærekraftig vareleveranse

Kommunene har et dårlig og usikkert datagrunnlag for transport- og logistikk knyttet til varene som leveres til kommunene. Dette gjør det vanskelig å vite effekten av tiltak knyttet til transport- og utslippsreduksjon, og tiltakene fremstår som lite målrettede. Mangel på…

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

I 2017 initierte LUP "fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser" med 9 byggherrer i ryggen. I 2019 var verdens første utslippsfrie anleggsplass en realitet, og siden har det blitt mange flere og spredning til andre land. Byggebransjen er nå i…

Sensor i sandfang

Kjøper av tjeneste med sensorer i sandfang og fordrøyningsmagasiner, inkludert datafangst og analyse til driftshensyn. Denne anskaffelsen er resultat av forprosjekt for overvannshåndtering finansiert av regionalt forskningsfond.

Markedssystem for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasse

Anskaffelsen har som målsetting å utvikle et bærekraftig system for håndtering av overskuddsmasser og mer effektiv transport i bygge- og infrastrukturprosjekter. I dag nyttiggjøres overskuddsmasser fra anleggsarbeider i liten grad, praksisen er preget av uttak av nye masser, forbruk og…

Fast Track for sirkulærøkonomi

Sirkulær økonomi handler om å gå fra lineærøkonomiens bruk og kast-system til et system for optimal bruk og gjenbruk. Slik begrenses uttak av knappe råvarer og generering av avfall.

Sirkulær emballasje for byggeplass

En betydelig del av avfall fra byggeplass kommer fra emballasjen som brukes for å beskytte materialer og produkter mot skade på vei til byggeplass og under oppbevaring på byggeplass. I denne plan- og designkonkurransen ønsker Bærum kommune å utfordre markedet…

Innovann – Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder

Bærum kommune har 14 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger som skal bidra til fremtidsrettet overvannshåndtering i kommunene. I løpet av høsten 2020 vil Bærum kommune gjennomføre en konkurranse om å inngå et eller flere innovasjonspartnerskap, medl formål å…

Miljøvennlige kunstgressbaner

Det finnes 1700 fotballbaner med kunstgress i Norge. Hvert år rehabiliteres eller erstattes 100-150 baner. I tillegg kommer kunstgress brukt på andre områder som i parkanlegg og anlegg for andre idretter. Det er ønskelig at markedet utvikler kunstgress som medfører…

Avfallsfrie byggeplasser

Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt, er en dårlig løsning både for lommeboken og miljøet. Nå går 11 offentlige byggherrer sammen om et felles krav om avfallsfrie…

Infrastruktur for digitale læremidler

Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læremidler. 58 kommuner fra hele Norge stilte seg bak initiativet, andre aktører som Utdanningsdirektoratet, KS, Statped og NDLA-G er også koblet på. Fellesinititativet ønsker å sette eleven…

Trygghetsskapende produkter

Anskaffelsen omfatter responssentertjenester og trygghetsskapende produkter, ikke medisinske tjenester.

Mat på døren til eldre hjemmeboende

Hva gjør en kommune når antall eldre øker, stadig flere har behov for hjelp hjemme og hjemmehjelpene løper rundt i dagligvarebutikker med brukernes kort og kontanter for å handle mat og bære de tunge posene tilbake? Bærum kommune ba markedet…