«Nytt»fylkeshus

Da det ble vedtatt at fylkene Vestfold og Telemark skulle slåes sammen til Vestfold og Telemark fylkeskommune, var det behov for et nytt fylkeshus i Skien. Det ble etablert en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede 4 ulike alternative løsninger for nytt fylkeshus.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behovskartlegging

Det ble gjort en grundig behovskartlegging som synliggjorde behovet for et arealbehov tilsvarende 400 arbeidsplasser med ønske om fleksibilitet for å øke til 450 plasser.

Les mer

 

 

Utredning av 4 ulike alternativer

Det ble etablert en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede 4 ulike alternative løsninger for nytt fylkeshus: De 4 alternativene var:

1. Bygge nytt fylkeshus
2. Kjøpe eksisterende bygg
3. Leie
4. Bygge ut/bygge om eksisterende fylkeshus i Skien

Les mer

Følgende elementer lå til grunn for utredningen:

1. Økonomi
2. Tidsperspektivet og behovet for løsninger på kort og permanent sikt,
3. På kort sikt må det sikres et arealbehov for alle ansatte innen 1.1.2020.
4. Tilgjengelighet for både ansatte og brukere/besøkende mht. nærhet til kollektivknutepunkt
5. Nærhet til og eventuelt samlokalisering med interessenter som kan gi synergier, f.eks. kommune
og næringsliv
6. Tilstrekkelig parkering for ansatte og besøkende, inkludert ladeinfrastruktur og sykkelparkering
7. Innvirkning på miljøet. Klimaregnskap og muligheter for tak- og fasadebeplantning skal vurderes
8. Mulig samarbeid med andre offentlige tjenesteytere og/eller privat næringsliv om et regionalt
kompetanse- og møtesenter

Dialog

28. mars 2020 inviterte fylkeskommunen til en dialogkonferansen hvor de informerte markedet om utredningen som fellesnemnda hadde bestilt. Aktører som hadde innspill til løsninger på de ulike alternativene, fikk presentere dem. Det var ønskelig med en bred involvering av offentlig- og privat næringsliv innledningsvis for å få innspill til mulige synergier som et fylkeshus kan gi for regionen.

Konkurranse

Det ble vedtatt å kjøpe et eksisterende bygg - Torggaten 18 i Skien («NAV-bygget»). I den forbindelse ble det utlyst en konkurranse vedr. en ombygging for å tilpasse bygget til behovet til den nye fylkeskommunen. Ombyggingen startes opp ultimo april 2020 og være ferdig medio oktober 2020.
Det nye fylkeshuset i Skien skal være en viktig regional møteplass for regionen. Det skal tilrettelegges for klima- og miljøvennlige løsninger.

Les mer

For mer informasjon om utlysning av konkurransen på DOFFIN/Mercell: https://doffin.no/Notice/Details/2020-301121