Dialogkonferanse: Miljøovervåking Ytre Oslofjord

Fagråd for Ytre Oslofjord er et kommunesamarbeid som bl.a. overvåker miljøkvaliteten i Ytre Oslofjord, med hovedvekt på eutrofi. Nå inviterer de markedet til dialog for å få innspill på imøtekomme forventet behov for mer intensivert overvåking som et resultat av endrede krav fra Statsforvalteren, revisjon av avløpsdirektivet og den kritiske tilstanden i Oslofjorden.

Tidspunkt

Tirsdag 14. mai 2024 kl. 10:00 - 14:00

Sted

Lokalet "Fruene Haugestad"

Om arrangementet

Kommunene inviterer til dialog for å innspill som kan bidra til at kommunene kan:

• Imøtekomme endrede myndighetskrav, f.eks. vannforskriften, kommende endringer ved implementering av nytt avløpsdirektiv, samt nye overvåkingskrav i nye       utslippstillatelser.
• Tilpasse overvåkingen til bl.a. klimaendringer og de observerte økosystemendringene i Ytre Oslofjord.
• Nyttiggjøre seg av ny teknologi når det gjelder innsamlingsmetoder, og ulike type data som kan gi supplerende informasjon.

Målgruppe for dialogkonferansen er:

 • Potensielle leverandører til overvåkingen, både leverandører av vannfaglig
  kompetanse, teknologi og andre som kan bidra med logistikk,
  prøveinnhenting mm.
 • Myndighetsutøvere og vannforvaltere på flere nivå, f.eks. Statsforvalter,
  fylkeskommune, vannområdekoordinatorer
 • Andre aktører som jobber for Oslofjorden, f.eks. Oslofjordens Friluftsråd,
  Fagråd for Indre Oslofjord, Frisk Oslofjord, nasjonalparkforvaltere og
  besøkssenter
 • Kommuner, bedrifter og andre aktører med behov for / krav til
  miljøovervåking i Ytre Oslofjord

Se mer informasjon i vedlagt Invitasjon til dialogkonferanse – Miljøovervåking av Ytre Oslofjord

Meld deg på