Trondheim kommune

Trondheim kommune er en bykommune i Sør-Trøndelag, den tredje mest folkerike kommunen i landet (overkant av 190.000 innbyggere pr 2017) og fjerde største storbyområde i Norge.

Fram mot 2020 skal byen formes som en spennende, utviklende, sunn og trygg by. Den skal være åpen og inkluderende, og velferd og livskvalitet skal omfatte alle innbyggerne. Dette framgår av kommunens overordnete plan for samfunnsutviklingen: Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (12)

StartOff – Klar til bruk – Mobil løsning for dokumentasjon og resertifisering av brukte byggematerialer

Bygg- og anleggsbransjen er den næringen med høyest utslipp av klimagasser, men har samtidig et stort sirkulært potensial. Trondheim kommunes ambisjon er å være den første norske byen som ombruker brukte byggematerialer i stor skala og inspirerer andre byer til…

SMELT

Oslo kommune ved Bymiljøetaten , Trondheim kommune ved Byutvikling og Trøndelag fylkeskommune samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø. Målsettingen med samarbeidet er å få utviklet en løsning som kan fjerne snø på en effektiv, fremtidsrettet, klima-…

RENVANN Gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som reduserer lekkasjer

Nye løsninger som er kostnadseffektive som på en gravefri måte fornyer drikkevannsledninger, og som dermed reduserer vannlekkasjer i nettet.

Avfallsfrie byggeplasser

Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt, er en dårlig løsning både for lommeboken og miljøet. Nå går 11 offentlige byggherrer sammen om et felles krav om avfallsfrie…

Fossilfrie / utslippsfrie byggeplasser for Trondheim kommune

Ifbm utvidelse og rehabilitering av Okstad skole ville Trondheim kommune utfordre entreprenørene på hva som er mulig for å oppnå minst mulig klimagassutslipp i byggeperioden. For å kunne utarbeide et så treffsikkert og godt konkurransegrunnlag som mulig, måtte kommunen gå…

Digitale oppvekstsystemer – systemstøtte for spesialpedagogikk

Det nasjonale arbeidet med oppvekstadministrative systemer avdekket behov innenfor området spesialpedagogikk. Nå er turen kommet til å starte arbeidet med å få på plass hensiktsmessige løsninger innenfor dette.

Lokaliseringsteknologi

Bakgrunnen for anskaffelsen var prosjektet Trygge Spor, forankret i Nasjonalt program for velferdsteknologi og det Midt-norske velferdsteknologinettverket. Flere kommuner ønsker å gå sammen for å skalere opp bruken av lokaliseringsteknologi i tjenesten. Det trengs nye løsninger for lokalisering av mennesker…

Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

Barnevernloven sikrer at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg, og får trygge oppvekstvilkår når de lever under forhold som kan være skadelig. Barnevernet er både kommunalt og statlig og de har ulike oppgaver. I tillegg er det mange…

Nye oppvekstadministrative systemer (IKT)

Systemene skal dekke store deler av administrasjon knyttet til barnehage, skole og SFO, og deler av adm. knyttet til spesialpedagogikk.

Velferdsteknologi – Digitale trygghetsalarmer

Trondheim kommune skal nå digitalisere sine 4300 trygghetsalarmer, og de har allerede et etablert program for velferdsteknologi for å utvikle og implementere velferdsteknologiske tjenester. Etter flere innovative anskaffelser er Trondheim kommune en erfaren og krevende kunde, som ønsker å påvirke…

Elektronisk medisineringsstøtte

Larvik kommune leder an når 29 kommuner gjennomfører en felles innovativ anskaffelse av framtidas løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.

Ny helsevakt

Trondheim kommune hadde to alarmsentraler – én for legevakt og én for trygghetsalarmer. Tungvint for kommunen og dårlig for brukerne.