Tønsberg renseanlegg IKS

Tønsberg renseanlegg IKS er et interkommunalt selskap som eies av Færder og Tønsberg kommuner.

Relaterte anskaffelser (2)

Sammen om slam-behandling

Alle kommuner er i gang med å bygge nye sekundærrenseanlegg og/eller nitrogenrenseanlegg. Dette vil generere betydelig mere slam i tiden fremover. Samtidig er det økte utfordringer gjennom forslag til ny gjødselsvareforskrift og endret fokus fra EU med krav om energigjenvinning…

Løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam

Målet for ny slambehandlingsløsning på overordnet nivå er høyest mulig miljø- og klimanytte. Mer konkret bør ny behandlingsløsning ivareta så mye som mulig av kloakkslammets energi- og næringsinnhold, og behandling og transport av slammet bør skje med lavest mulig CO2-avtrykk.