Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges til rette for et utviklingsløp og dialog mellom offentlige virksomheter som sitter på behovene og markedsaktører som sitter på løsningene.

Innovasjonsløft
Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@nho.no
920 81 670
Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@nho.no
997 02 688
Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@nho.no
906 72 754
Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@nho.no
416 86 788
Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Innlandet

kjersti.granaasen@nho.no
48052856

Om anskaffelsen

Fremdrift

Oppstartsmøte for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

På dette første møtet var både kommunale og statlige utbyggere på plass sammen med Bellona og Zero. Hensikten var å enes om hvordan vi gjennom felles forventninger til markedet og dialog med leverandørene kan bidra til å nå ambisiøse klimakrav.

Leverandørkonferanse 15. mai 2017

Leverandørkonferanse avholdt i Miljødirektoratet sine lokaler

Les mer

Dialogkonferansen kobles med Omsorgsbygg konkrete anskaffelse av en prototype på en større maskin enn den som p.t. er i bruk. Virkemiddelapparatet vil også bli en avgjørende faktor, da maskinparken ikke bygges om over natten, men vil kreve uttesting av en rekke elementer slik at maskinene har samme kapasitet og benytter fornybar energi. Et slikt utviklingsløp vil offentlige utbyggere på sikt kunne dra nytte av, samtidig som det vil være et konkret bidrag inn i det grønne skiftet med utvikling av ny teknologi og et økt marked for klimavennlige bygg- og anleggsmaskiner. Med på laget har vi Omsorgsbygg og Oslo kommune, Statsbygg, Østfold fylkeskommune, Bellona og Zero

Utviklingsløp

Leverandørkonferanse 23. september 2020

En arena hvor bedriftene presenterer innovasjoner, produkter og løsninger for det offentlige markedet. Se fra konferansen nedenfor.

Les mer

Digital konferanse i samarbeid med Miljødirektoratet, DFØ, Statsbygg og Cleancon.

Opptak innledere og panelsamtale (trykk på link)

Opptak av webinarer (trykk på link)
  • Webinar I  med løsninger for bygge- og anleggsplasser      tid fra start
  • Webinar II med løsninger for byggvarme                               tid ca 47 minutter ut i sending
  • Webinar III med løsninger for bygge- og anleggsplasser     til ca 1 time og 39 minutter ut i sending

Se leverandorkonferanse.no for program, deltagerliste og presentasjoner.